thithao gardenia
YM :
garden mountain
   Hiện Có   :     64 
   Truy Cập :    990742

 

rau qua dalat

Công ty c? ph?n Viên Son
-
Tên giao d?ch:  Garden Mountain Joint stock copmany.
- Mã s? doanh nghi?p : 5800502914
- Mã s? thu? : 5800502914
- Thành l?p ngày 25/10/2006

Công ty c? ph?m Viên son s?n xu?t rau qu? cung c?p cho th? tru?ng v?i tiêu chí là cung c?p s?n ph?n tuoi ,s?ch an toàn h?p v? sinh cho ngu?i tiêu dùng. S?n ph?m an toàn v? sinh th?c ph?m theo tiêu chu?n Viet Gap và hu?ng t?i GLOBAL GAP. Rau qu? c?a công ty dã xu?t kh?u cho các th? tru?ng khó tính nhu Nh?t b?n, Singapore, Ðài loan, Malaysia, Thái lan, Hong kong, Công ty dang hu?ng t?i th? tru?ng M? và Châu âu.

It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
rau qua dalat

Công ty C? ph?n Viên Son

Ð?a ch? : Qu?c l? 27 - Thôn An Tinh - Xã Liên Hi?p - Huy?n Ð?c Tr?ng- Lâm Ð?ng
Ði?n tho?i : 063 664 229 _ 063 664 232 
Fax : 063 664 236 _ 063 664 232

It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
Tiêu chu?n m?i d?m b?o an toàn v? sinh ch? bi?n rau qu?
It make sure they advance payday loans carefully about borr

 Các yêu c?u d?i v?i nhà xu?ng ch? bi?n rau qu?
Co s? ph?i du?c b? trí v? trí phù h?p, thu?n ti?n giao thông, d? ngu?n nu?c s?ch, ngu?n cung c?p di?n, h? th?ng thoát nu?c t?t. Co s? ph?i b? trí cách xa

It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
...
Sa?n phâ?m L.A.P giúp ti?t ki?m nu?c và phân bón
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing m

 S?n ph?m siêu h?p th? nu?c L.A.P này có tác d?ng h?p th? nu?c và luu gi? du?i lòng d?t v?i kho?ng th?i gian 1 nam.

It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
...
?ng d?ng san ph?ng d?ng ru?ng b?ng tia laser
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money

 ·                         Trong v? Hè Thu s?m nam 2014, t?nh Ti?n Giang h? tr? ba t? h?p tác s?n xu?t nông nghi?p c?a các xã Bình Nhì, Vinh H?u (huy?n Gò Công Tây) và Bình Ph?c Nh?t (huy?n Ch? G?o) trang b? ba máy san ph?ng d?ng ru?ng b?ng tia laser v?i t?ng kinh phí d?u tu kho?ng 1,5 t? d?ng.

It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
...
Phân Bón Cho Cây Khoai Lang
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
Sa?n phâ?m L.A.P giúp ti?t ki?m nu?c và phân bón
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing m
B?o Qu?n Khoai Lang Tuoi
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
Gieo tr?ng theo th?i v?
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
L?ch th?i v? nông s?n
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
Ngô lu?c - quen thu?c nhung r?t quý
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money.
?ng d?ng san ph?ng d?ng ru?ng b?ng tia laser
It make sure they advance payday loans carefully about borrowing money
Biê?n pha´p pho`ng tru` sâu d?c thân trên cây b?p - ngô
K? thu?t thâm canh ngô lai trên d?t lúa v? Ðông Xuân ? Tây Nguyên